Anaf, în atenţia contribuabililor plătitori de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Prin Ordinul nr. 1679/2022 a fost aprobat formularul 177 „Cerere privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozi-tului pe veniturile microîntreprinderilor“  care este utilizat pentru redirecţionarea impozitului pe profit, respectiv impo-zitului pe veniturile microîntreprinderilor în limita valorii astfel calculate, pentru:

– efectuarea de sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau

– acordarea de burse private.

Formularul se completează şi se depune de către contribuabilii care, potrivit legii, dispun redirecţionarea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinde-rilor, după caz, care:

– efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau

– acordă burse private.

În cazul contribuabililor membri ai unui grup fiscal, redirecţionarea poate fi dispusă numai de persoana juridică responsabilă.

Formularul se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în conformitate cu prevederile art. 79 alin. 1.1 din legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere:

a) maxim 6 luni de la termenul legal de depunere a decla-raţiei anuale de impozit pe profit (pentru plătitorii de impozit pe profit)

b) în termen de 6 luni de la termenul legal de depunere a declaraţiei de impozit aferentă trimestrului IV (pentru plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor)

Valoarea impozitului pe profit sau a diferenţei de impozit pe profit care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea minimă stabilită, potrivit art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal (0,75% din cifra de afaceri; 20% din impozitul pe profit datorat), a sumelor reprezentând sponsorizare şi/sau mecenat, burse private, acordate entităţilor be-neficiare în anul pentru care s-a depus declaraţia anuală de impozit pe profit, şi a sumelor reportate, astfel cum au fost înscrise în formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ a anului respectiv.

Pentru stabilirea limitei impozitului pe profit prevăzute mai sus, se va avea în  vedere şi scăderea din acesta a sumelor aferente creditului fiscal şi a impozitului pe profit scutit/redus.

Valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau valoarea diferenţei de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care poate fi redirecţionată se calculează prin scăderea din valoarea stabilită (maxim 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile de sponsorizare), calculată pentru întregul an fiscal, a sumelor acordate entităţilor beneficiare în anul respectiv şi a sumelor reportate.

Obligaţia plăţii sumei redirecţionate din impozitul pe pro-fit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor revine orga-nului fiscal competent.

Redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru sponsorizare poate fi efectuată doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris la data plăţii sumei respective de către organul fiscal în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, excepţie de la înscrierea în Registru făcând  Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF şi alte organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Beneficiarii pot fi:

– persoane juridice fără scop lucrativ

– unităţi de cult

– Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii – UNICEF

– orice organizaţie internaţională care îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte

-alţi beneficiari prevăzuţi de Legea nr.32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art.25 alin.4, lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare

– beneficiarii de burse private, potrivit legii

Opţiunea de redirecţionare poate fi exercitată pentru una sau mai multe entităţi, în limita sumei calculate potrivit prevederilor de mai sus.

Termenul pentru soluţionarea cererilor privind redirecţionarea impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor este de 45 de zile de la depunere, potrivit art. 77 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru contribuabilii care, la data depunerii cererii, nu au stinse debitele reprezentând impozitul pe profit, respectiv impozitul pe venitul microîntreprinderilor, termenul de 45 de zile începe să curgă de la data stingerii debitului.

Cererile depuse peste termenul prevăzut de lege nu vor fi prelucrate.

Lasă un răspuns